Poslovni konsalting

ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U “BAST” NIKŠIĆ


Radne djelatnosti kompanije "BAST" u pogledu mogućnosti nastanka povreda i ugrožavanja zdravlja radnika spadaju u djelatnosti sa povećanim rizikom. Zato u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, sprovođenju zaštite i zdravlja na radu u Kompaniji koja se bavi građevinarstvom,proiyvodnjom PVC i Alu. stolarije pristupamo sa  puno ozbiljnosti i  sistematičnosti, uz jasno definisanje  odgovornosti subjekata u ovim djelatnostima.

Organizovanje zaštite i zdravlja na radu i zaštite životne sredine u Kompaniji odnosi se na stvaranje adekvatnih bezbjednih uslova za rad u radnoj i životnoj sredini u skladu sa zahtjevima domaćih zakona i međunarodnih standarda.

Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine su dvije pravno različite ali sadržajno komplementarne cjeline koje tretiraju mnoge  zajedničke probleme iz sfere rada i života u bezbjednoj i zdravoj radnoj i životnoj sredini. Svaka radna aktivnost se nalazi u interakciji sa okolinom. Postizanje pravilnog uzajamnog odnosa između  radne sredine i životne okoline je preduslov radnog i životnog uspjeha.

Zato se kvalitet uslova rada i životne sredine u Kompaniji procjenjuju interaktivno, jer po najnovijim međunarodnim standardima,  radna sredina je dio životne sredine.

 

Organizovanje i sprovođenje zaštite na radu-put ka uspjehu bez alternative


Na osnovu zahtjeva domaćih zakona i uvođenja međunarodnih standarda u radu i u poslovanju, nameće se neophodna potreba za smanjenje rizika na život i zdravlje zaposlenih, a samim tim i potreba za zakonskim i standardnim uređenjem zaštite na radu i zaštite životne sredine u Kompaniji.

Zaštitu na radu smatramo značajnim segmentom uspješnog poslovanja Kompanije. Briga o zdravlju i bezbjednosti zaposlenih jedna je od značajnijih aktivnosti rukovodstva Kompanije.

Zaštita na radu prevashodno ima dva osnovna aspekta: humanistički i ekonomski.

U tom cilju ulažemo maksimalne napore za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu svih zaposlenih, na obostranu korist i zadovoljstvo.

Osim toga, sprovođenje bezbjednosti  i zaštite zdravlja zaposlenih doprinosi većem zadovoljstvu zaposlenih, većoj produktivnosti i većoj zainteresovanosti za ostvarivanje radnih zadataka, kao osnovni preduslov uspješnog poslovanja Kompanije.

Rukovodstvo Kompanije stvorilo je bezbedne uslove rada u cilju spriječavanja nezgoda na radu i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja svih zaposlenih. Takva odgovornost, između ostalog, proizilazi i iz poslovne politike Kompanije i zahtjeva zakona, podzakonskih akata i međunarodnih standarda iz oblasti zaštite na radu.

Uređenim dokumentovanim procedurama u skladu sa zahtjevima zakona i standarda obezbijedili smo sve neophodne uslove za uspješnu implementaciju Pravilnika o zaštiti na radu i ostalih akata iz oblasti zaštite na radu Kompanije u praksi.

Dobro i održivo uređenje i implementacija sistema zaštite na radu  u praksi je jedan od osnovnih preduslova sigurnog i uspješnog poslovanja Kompanije.

U Kompaniji se preduzimaju preventivne mere i aktivnosti u oblasti zaštite i bezbjednosti zaposlenih. To je naša zakonska i moralna obaveza i očigledan poslovni interes bez alternative.

Dosledno sprovođenje zakonskih i drugih propisa i međunarodnih standarda u Kompaniji rezultiralo je uspješnoj zaštiti na radu svih zaposlenih bez povreda i uslova koji bi doveli do oštećenja zdravlja zaposlenih.

U Kompaniji redovno sprovodimo, kontrolišemo, pratimo mjere zaštite na radu i spremni smo da otklonimo eventualnne fizičke i druge moguće rizike po život, zdravlje i bezbjednost zaposlenih, tako dajemo konkretan i direktan doprinos sistemu zaštite na radu.

Takvim pristupom smanjujemo rizike od povređivanja i nesrećnih slučajeva na poslu, kao i rizike od nastanka profesionalnih oboljenja uzrokovanih nepovoljnim i po zdravlje štetnim uslovima rada.

U skladu sa propisima o zaštiti na radu zaposlenih, na prikladan način smo upoznali sve zaposlene sa mogućim rizicima na poslu i obezbedili im odgovarajuću zaštitnu opremu i druge neophodne zaštitne preventivne i ostale mjere.

Deklarisani ciljevi zaštite na radu u Kompaniji su:

 • Preventivno djelovanje na mogući nastanak nezgoda na radu;
 • Eliminisanje uslova koji mogu prouzrokovati nastanku povreda ili bolesti zaposlenih, narušavanje radne sredine i oštećenje imovine;
 • Eliminisanje finansijskog rizika zbog plaćanja osiguranja, sudskih presuda i ostalih troškova usled nezgoda na radu;
 • Stvaranje pozitivnog prepoznatljivog "image-a" Kompanije u poslovnim krugovima i kod investitora.


Zaštita životne okoline je jedan od imperativa poslovne politike kompanije


Kao odgovorna kompanija svoju politiku zaštite životne okoline zasnivamo na organiziranom i profesionalnom upravljanju prema načelima odrzivog razvoja.

Kompanija po svojim instaliranim kapacitetima i vrstama tehnološkiih procesa, ne pripada zagađivaču životne okoline, jer u svom radu ne koristi hemiski reaktivne, eksplozivne i toksične materije. I pored ove činjenice, na osnovu praćenja stanja i izvršenih analiza, prisutni su određeni uticaji Kompanije na životnu okolinu koji su lokalnog karaktera i manjeg nivoa.

U Kompaniji je organizovan sistem zaštite životne sredine u skladu sa zahtjevima standarda JUS ISO 14001 i u vezi je sa sistemom zaštite na radu po određenim pitanjima od zajedničkog interesa, u cilju očuvanja života i zdravlja zaposlenih i životne okoline kao strateškog interesa Kompanije.

Tokom svog razvoja Kompanija neprestano je pratila zakonsku regulativu,  kako domaću tako i medjunarodnu, u oblasti zaštite radne i životne sredine.

Zbog prirode svoje delatnosti Kompanija je izložena određenim zahtjevima u pogledu zaštite životne sredine. Ti zahtjevi se odnose na obezbedjenje od zagadjenja životne sredine prvenstveno od građevinskog otpada.

Zaštita životne sredine na lokacijama Kompanije  je permanentna briga svih zaposlenih. Prilikom izgradnje objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, maksimalna pažnja se posvjećuje zahtjevima vezanim za očuvanje životne i radne sredine kao i  bezbjednosti na radu.

U Kompaniji uradili smo Plan upravljanja opasnim i neopasnim otpadom u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a u cilju zakonskog tretmana otpada po karakteristikama i vrstama.

Kompanija obavlja svoje radne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, štedeći resurse i energiju i smanjujući upotrebu štetnih materija i količinu štetnih otpada.

Strateško opredjeljenje menadžmenta kvalitetom Kompanije definisano je u Politici kvaliteta i zaštite životne sredine. Aktivnosti koje proističu iz pomenute Politike kvaliteta daju veoma jasnu sliku o Kompaniji.

Utvrdujemo opšte i pojedinačne ciljeve zaštite životne sredine s konkretnim, dokumentiranim programima za njihovo ostvarenje. Pri određivanju ciljeva nastojimo ih postaviti sto realnijim jer je to najispravniji kriterijum za postizanje rezultata.

Uspostava, održavanje i poboljšavanje našeg sistema upravljanja životnom okolinom  zasniva  se na poštovanju zakonskih i rnedunarodnih propisa i standarda zaštite prirode i sredine i u skladu je sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 14001.


Posjedovanje stručnih referenci


Kompanija "Bast" posjeduje sve relevantne sertifikate iz zaštite i zdravlja na radu i zaštita životne sredine za pružanje sljedećih usluga:

 • izrada projekata i elaborata iz zaštite i zdravlja na radu,
 • izrada projekata i elaborata iz oblasti životne sredine,
 • izrada planova upravljanja otpadom,
 • revizija (ocjena) tehničke dokumentacije u skladu sa propisima i standardima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu,
 • vršenja nadzora toku gradnje objekta iz oblasti zaštite i zdravlja na radu,
 • vršenja nadzora iz oblasti zaštite životne sredine.
 • konsultantske usluge u oblasti zaštite i zdravlja na radu,
 • konsultantske usluge u oblasti zaštite životne sredine.